Rick Delanty

Delanty_2_10_18_10, 10/18/10, 3:04 PM, 8C, 4046x3273 (3752+7195), 150%, Custom, 1/25 s, R9.3, G2.8, B13.3


© Gary C. Zuercher 2016. All Rights Reserved.